• Een nieuw lidmaatschap afsluiten

 • Wanneer u na het volgen van een proefles graag wilt inschrijven voor een of meerdere van onze lessen, dan vult u het inschrijfformulier in dat u heeft ontvangen bij deelname aan de proefles. Graag zien wij deze de daaropvolgende week terug, zodat we u kunnen inschrijven en bereiken. Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u wekelijks deelnemen aan de lessen. De betaling stemmen wij af op uw aangegeven voorkeur.

  Aan het lidmaatschap zijn algemene voorwaarden verbonden welke ook op de achterkant van het inschrijfformulier staan vermeld. Omdat u het formulier inlevert kunt u de voorwaarden onderaan deze pagina nog eens doorlezen. Een uitgebreide versie van onze Privacy-policy kunt u als lid per mail opvragen. 

   

  Een lopend lidmaatschap stopzetten

  Wanneer u na een tijd van dansen op een moment besluit de lessen niet meer te vervolgen, dan is het van belang uw lidmaatschap tijdig stop te zetten. Het lidmaatschap is een doorlopend abonnement wat bij het uitblijven van een opzegging stilzwijgend verlengd wordt. Wij houden één maand opzegtermijn aan welke ingaat vanaf het moment dat uw persoonlijke bericht bij ons binnenkomt. Opzeggen is alleen mogelijk vanuit een persoonlijk geschreven Email en niet per contactformulier op deze website. U ontvangt op uw bericht een bevestiging van de opzegging, alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de opzegging goed binnen is gekomen. We dragen hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in om het lidmaatschap in goede harmonie stop te zetten. 

 • Algemene voorwaarden Balletstudio van den Ende 2020-2021

   

  1. Lesseizoen

  Een seizoen loopt van september t/m juni over een periode van 10 maanden. Gedurende die periode worden er wekelijks lessen gegeven. Een uitzondering hierop zijn de schoolvakanties van Regio Noord en feestdagen. Bij ziekte van een docent wordt de les vervangen door een andere docent. Bij hoge uitzondering wordt een les afgelast. U wordt hierover per E-mail ingelicht. Lessen kunnen altijd ingehaald worden op een andere dag. Dit dient voorafgaand aan de inhaaldatum tijdig doorgegeven te worden bij de Balletstudio.

  1. Proefles en inschrijving

  Voorafgaand aan het afsluiten van een lidmaatschap is eenmalig een proefles per dansdiscipline mogelijk. De kosten van een proefles zijn € 7,50. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50. Het lidmaatschap is doorlopend wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.

  1. Looptijd overeenkomst

  De looptijd van de overeenkomst is gelijk aan het gekozen abonnement en wordt doorlopend met eenzelfde periode verlengd.

  Na de eerste verlenging is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Indien u na de verlenging opzegt, dan kunt u recht hebben op restitutie. Aanmelding bij het JongerenCultuurFonds en Jeugdfonds Sport&Cultuur kent een looptijd van een heel seizoen, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Bij jaarbetalingen waar u korting heeft ontvangen op het lesgeld, wordt de opzegging verrekend met een periodiek abonnement. Dit ten einde om te voorkomen dat er onterecht korting genoten wordt bij het afsluiten van een jaarabonnement.

  1. Beëindigen overeenkomst

  De overeenkomst wordt beëindigd door:

  • Een schriftelijke opzegging door een der partijen. Deze dient per mail bevestigd te worden door Balletstudio van den Ende;
  • De overeenkomst kan beëindigd worden indien deze eerst eenmaal verlengd is op periodieke basis van drie maanden, of op jaarbasis na een periode van één jaar gericht op een lesseizoen van tien maanden;
  • Voor de eerste verlenging moet de schriftelijke opzegging minimaal een maand vooraf verstuurd zijn alvorens deze gehonoreerd wordt gericht op het tijdig beëindigen van het abonnement richting de daarop volgende periode;
  • De opzegging gaat in na bevestiging per mail vanuit Balletstudio van den Ende. Na opzegging wordt er nog 1 maand lesgeld betaald;
  • Bij tussentijdse opzegging in de eerste periode na inschrijving vindt er géén restitutie van lesgeld plaats;
  • In uitzonderlijke gevallen kan in gezamenlijk overleg door Balletstudio van den Ende besloten worden het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten zonder dat er lesgeld verschuldigd is;
  • Indien u meerdere lessen volgt en een les minder wilt gaan volgen, dan kunt u bij periodieke betaling aan het einde van een periode kenbaar maken welke les vervalt. Hierop wordt het betaalbedrag voor de eerstvolgende periode aangepast zonder extra kosten. Bij tussentijdse wijzigingen in een lopende periode wordt een maand opzegtermijn gehanteerd.
  1. Lesgeld

  In alle tarieven zijn de vakanties niet doorberekend welke vallen binnen het lesseizoen 2020-2021. Bij feestdagen op de lesdagen of bij tijdige afmelding heeft de leerling recht op het inhalen van een les op een andere dag. De les kan alleen ingehaald worden indien de leerling voorafgaand aan de les schriftelijk is afgemeld. Een les inhalen dient vooraf aangekondigd te worden. Betaling geldt ook wanneer er geen les gevolgd wordt. Er wordt geen restitutie van het lesgeld uitgekeerd indien het ingeschreven lid -ongeacht de reden- niet deelneemt aan een of meerdere lessen. Tevens vindt er geen restitutie plaats wanneer er geen les gegeven kan worden uit overmacht.

  Alle tarieven zoals beschreven in de tarievenlijst 2020-2021 zijn inclusief BTW. Per 1 juli van ieder seizoen worden de nieuwe tarieven vastgesteld.

  Per periode

  De betaling geschiedt in de eerste maand van de nieuwe periode. Indien u niet tijdig betaalt, ontvangt u een herinneringsfactuur waar u zelf de administratiekosten voor draagt.

  Per jaar

  De betaling geschiedt in de eerste vier weken van september per nieuw seizoen. Indien u niet betaald heeft, wordt de jaarbetaling omgezet naar een abonnement op periodieke basis zonder kortingsregeling.

  Per factuur

  Bij betaling op factuurbasis wordt € 2,50 per verstuurde factuur berekend. Indien u gedurende de periode de voorkeur geeft aan een andere betaalwijze, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen per E-mail.

  Automatische incasso

  Indien u gebruik maakt van automatische incasso en u het niet eens bent met het afgeboekte bedrag, dan heeft u 60 dagen bedenktijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

  Uitblijven van betaling: Indien betaling na het ontvangen van een tweede herinnering per mail uitblijft, dan wordt er per week € 2,50 aan extra administratiekosten doorberekend. Dit komt bovenop het te betalen bedrag van het gekozen abonnement. Indien betaling oploopt naar € 10,- aan extra kosten, dan behoudt Balletstudio van den Ende zich het recht de toegang van deelname aan lessen te weigeren en de betaling over te dragen aan een incassobureau.

  1. Aansprakelijkheid

  Balletstudio van den Ende en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van persoonlijke eigendommen en/of bij persoonlijk letsel opgelopen in Balletstudio van den Ende of een der accommodaties waar docenten vanuit naam van de balletschool lessen faciliteren. Balletstudio van den Ende streeft ernaar te werken met docenten met een geregistreerde dans- en/of pedagogische opleiding waar lesbevoegdheid aangetoond kan worden middels een officieel diploma.

  1. AVG privacy regeling
  • Alle gegevens ingevuld op het inschrijfformulier worden alleen gebruikt voor het administratief verwerken van het lidmaatschap en het verstrekken van de nieuwsbrief aan leden. Docenten ontvangen alleen een presentielijst waarop de voor- en achternaam is weergegeven. De overige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of andere partijen.
  • Bij inschrijving geeft u akkoord op het maken van beeldmateriaal tijdens lessen en voorstellingen door Balletstudio van den Ende. Het beeldmateriaal mag gebruikt worden ter promotie van de Balletstudio op de eigen website en via de verspreiding van flyers.
  • Indien Balletstudio van den Ende beeldmateriaal plaatst via Sociale Media, dan worden leden in groepsverband en/of vrijwel onherkenbaar in beeld gebracht. Balletstudio van den Ende behoudt zich het recht niet verantwoordelijk gesteld te worden indien beeldmateriaal verspreid wordt door derden.
  • Balletstudio van den Ende vraagt haar leden zéér voorzichtig te zijn met verspreiden van beeldmateriaal anders dan van uw eigen kind of uzelf. Leden die onder de naam van Balletstudio van den Ende beeldmateriaal plaatsen zonder toestemming, wordt gevraagd deze te verwijderen indien hier geen toestemming voor is gegeven. De balletstudio kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
  • U behoudt het recht om uw toestemming niet te verlenen betreffende het maken van beeldmateriaal. U kunt dit door middel van een E-mail kenbaar maken aan Balletstudio van den Ende. Na bevestiging wordt uw wens gehonoreerd. Bij voorstellingen is het niet mogelijk om geen toestemming te verlenen voor het maken van beeld- en filmmateriaal omtrent de voorstelling. U heeft dan de keuze niet deel te nemen aan de voorstelling indien u of uw kind niet op beeldmateriaal mag worden vastgelegd.
  1. Ondertekening

  De ondergetekende heeft alvorens dit inschrijfformulier te ondertekenen nauwkeurig kennis genomen van de inhoud en gaat akkoord met de AVG privacy regeling van Balletstudio van den Ende. Een uitgebreide onderbouwing van de AVG Privacy-regeling is voor leden mogelijk gemaakt deze op te vragen via info@balletstudiovandenende.nl.

  Algemene voorwaarden seizoen 2020-2021