Telefoon

+31 206948958

Email

info@balletstudiovandenende.nl

Openingstijden

Ma t/m Za

 1. Lesseizoen
  • Een seizoen loopt van september t/m juni over een periode van 10 maanden met 38 lesweken. Gedurende die periode worden er wekelijks lessen gegeven. Een uitzondering hierop zijn de schoolvakanties van Regio Noord en feestdagen. Bij ziekte van een docent wordt de les vervangen door een andere docent. Bij hoge uitzondering wordt een les afgelast. U wordt hierover per E-mail ingelicht.
 2. Proefles en inschrijving
  • Voorafgaand aan het afsluiten van een lidmaatschap is eenmalig een proefles per dansdiscipline mogelijk. De kosten van een proefles zijn € 5,- tot 60 minuten en € 7,- vanaf 75 minuten. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50. Het lidmaatschap is doorlopend en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.
 3. Looptijd overeenkomst
  • De looptijd van de overeenkomst is gelijk aan het gekozen abonnement en wordt doorlopend met eenzelfde periode verlengd. Na de eerste verlenging is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Indien u na de verlenging opzegt, dan kunt u recht hebben op restitutie. Aanmelding bij het Jeugdfonds Sport&Cultuur en Senioren Sportfonds kent een looptijd van een heel seizoen, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Bij een jaarbetaling waar u 10% korting heeft ontvangen op het lesgeld wordt geen restitutie van lesgeld bij het tussentijds beëindigen van een of meerdere lessen. U heeft hiervoor apart een formulier voor ondertekend. Na seizoen ’23-’24 komen alle jaarbetalingen te vervallen en worden alle abonnementen automatisch omgezet naar een periodieke betaling. Vanaf seizoen ’22-’23 is het voor leden al niet meer mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten, bovenstaande toelichting op de jaarbetaling geldt voor leden die al meerdere jaren het abonnement op deze wijze hebben afgesloten.
 4. Beëindigen overeenkomst
  • De overeenkomst wordt beëindigd door:
  • Een schriftelijke opzegging door beide partijen. De opzegging dient per E-mail gestuurd te worden waar een bevestiging op wordt gestuurd met einddatum door Balletstudio van den Ende;
  • De overeenkomst kan beëindigd worden indien deze eerst eenmaal verlengd is op periodieke basis van drie maanden of op jaarbasis na een periode van één jaar gericht op een lesseizoen van tien maanden;
  • Voor de eerste verlenging moet de schriftelijke opzegging minimaal een maand vooraf verstuurd zijn alvorens deze gehonoreerd wordt gericht op het tijdig beëindigen van het abonnement richting de daarop volgende periode;
  • De opzegging gaat in na ontvangst en bevestiging per mail vanuit Balletstudio van den Ende. Vanaf de opzegdatum wordt er nog één maand lesgeld betaald;
  • Bij tussentijdse opzegging in de eerste periode van drie maanden na inschrijving vindt er géén restitutie van lesgeld plaats;
  • In uitzonderlijke gevallen kan in gezamenlijk overleg door Balletstudio van den Ende besloten worden het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten zonder dat er lesgeld verschuldigd is of worden de kosten gedeeld.
  • Bij langdurige blessures en zwangerschap van minimaal 4 lesweken aansluitende afwezigheid kan na overleg door Balletstudio van den Ende besloten worden het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen zonder dat er langer lesgeld verschuldigd is;
  • Indien u meerdere lessen volgt en een les minder wil gaan volgen, dan kunt u bij periodieke betaling minimaal twee weken voor het het einde van een periode kenbaar maken welke les vervalt. Hierop wordt het betaalbedrag voor de eerstvolgende periode aangepast zonder extra kosten. Bij tussentijdse wijzigingen in een lopende periode wordt de reguliere maand opzegtermijn gehanteerd.
 5. Inhalen van lessen
  • Afmeldingen die maximaal 2 uur voorafgaand aan de les per Email zijn doorgegeven, kunnen binnen twee weken worden ingehaald indien er plaats is. Dit geldt ook voor lessen die op een Nationale feestdag buiten vakanties vallen, genoemd: 2de Paas- en Pinksterdag, Goede Vrijdag en Hemelvaart.
  • Inhalen kan alleen na aanvraag en na bevestiging per Email door BvdEnde.
  • Per periode van 3 maanden mogen maximaal 2 lessen worden ingehaald bij een lidmaatschap van één les per week. In de periode van 4 maanden betreft het maximaal 3 lessen bij dit lidmaatschap. Inhaallessen dienen binnen 3 weken te worden ingehaald, daarna komt de inhaaloptie te vervallen.
 6. Lesgeld
  • In alle tarieven zijn de vakanties niet doorberekend welke vallen binnen het lesseizoen 2023-2024. Bij feestdagen op de lesdagen of bij tijdige afmelding heeft de leerling recht op het inhalen van een les op een andere dag. Betaling geldt ook wanneer er geen les gevolgd wordt. Er wordt geen restitutie van het lesgeld uitgekeerd indien het ingeschreven lid -ongeacht de reden- niet deelneemt aan een of meerdere lessen. Tevens vindt er geen restitutie plaats wanneer er geen les gegeven kan worden uit overmacht.
  • Op jaarbetalingen wordt afgezien van het recht op restitutie waar het betreffende lid voor heeft getekend.
  • Bij leerlingen die in het lopende seizoen 11 jaar worden volgt de verhoging van lesgeld aan het begin van de betalingsperiode indien een leerling meer dan de helft van de lessen in de betreffende periode 11 jaar is.
  • Alle tarieven zoals beschreven in de tarievenlijst 2023-2024 zijn inclusief BTW. Per 1 augustus van ieder seizoen worden de nieuwe tarieven vastgesteld waar de Balletstudio het recht behoudt de tarieven tussentijds aan te passen in tijden van een economische crisis of sterk stijgende inflatie gedurende een lesseizoen.
 7. Betaling per periode
  • De betaling geschiedt in de eerste maand van de nieuwe periode. Indien u niet tijdig betaalt, ontvangt u een herinneringsfactuur waar u zelf de administratiekosten voor draagt.
 8. Betaling per jaar
  • De betaling geschiedt in de eerste vijf weken per nieuw seizoen. Indien u niet betaald heeft of geen formulier voor akkoord op de jaarbetaling heeft gegeven, wordt de jaarbetaling omgezet naar een abonnement op periodieke basis zonder 10% kortingsregeling.
 9. Betaling per factuur
  • Bij betaling op factuurbasis wordt € 2,50 per verstuurde factuur berekend. Indien u gedurende de periode de voorkeur geeft aan de andere betaalwijze per automatische incasso, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen per E-mail.
 10. Betaling per automatische incasso
  • Indien u gebruik maakt van automatische incasso en u het niet eens bent met het afgeboekte bedrag, dan heeft u 60 dagen bedenktijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Wij vragen u in dat geval direct contact op te nemen met de Balletstudio voor het afstemmen van de reden rondom de terugboeking. Na tweemaal een terugboeking op de incasso zonder overleg, wordt het abonnement automatisch omgezet naar betaling per factuur.
 11. Uitblijven van betaling
  • Indien betaling na het ontvangen van een tweede herinnering per mail uitblijft, dan wordt er per week € 2,50 aan extra administratiekosten doorberekend. Dit komt bovenop het te betalen bedrag van het gekozen abonnement. Indien betaling oploopt naar € 10,- aan extra kosten, dan behoudt Balletstudio van den Ende zich het recht de toegang van deelname aan lessen te weigeren en de betaling over te dragen aan een incassobureau.
 12. Aansprakelijkheid
  • Balletstudio van den Ende en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van persoonlijke eigendommen en/of bij persoonlijk letsel opgelopen in Balletstudio van den Ende of een der accommodaties waar docenten vanuit naam van de Balletstudio lessen faciliteren. Balletstudio van den Ende streeft ernaar te werken met docenten met een geregistreerde dans- en/of pedagogische opleiding waar lesbevoegdheid aangetoond kan worden middels een officieel diploma die allen in het bezit zijn van een VOG.
 13. AVG privacy regeling
  • Alle gegevens ingevuld op het inschrijfformulier worden alleen gebruikt voor het administratief verwerken van het lidmaatschap en het verstrekken van de nieuwsbrief aan leden. Docenten ontvangen een presentielijst waarop de voor- en achternaam en geboortedatum is weergegeven. De overige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of andere partijen.
  • Bij inschrijving geeft u akkoord op het maken van beeldmateriaal tijdens lessen en voorstellingen door Balletstudio van den Ende. Het beeldmateriaal kan en mag gebruikt worden ter promotie van de Balletstudio op de eigen website en via de verspreiding van flyers.
  • Indien Balletstudio van den Ende beeldmateriaal plaatst via Sociale Media, dan worden leden in groepsverband en/of vrijwel onherkenbaar in beeld gebracht. Balletstudio van den Ende behoudt zich het recht niet verantwoordelijk gesteld te worden indien beeldmateriaal verspreid wordt door derden.
  • Balletstudio van den Ende vraagt haar leden zéér voorzichtig te zijn met verspreiden van beeldmateriaal anders dan van uw eigen kind of uzelf. Leden die onder de naam van Balletstudio van den Ende beeldmateriaal plaatsen zonder toestemming, wordt gevraagd deze te verwijderen indien hier geen toestemming voor is gegeven. De Balletstudio kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
  • U behoudt het recht om uw toestemming niet te verlenen betreffende het maken van beeldmateriaal. U kunt dit door middel van een E-mail kenbaar maken aan Balletstudio van den Ende. Na bevestiging wordt uw wens gehonoreerd. Bij deelname aan voorstellingen is het niet mogelijk om geen toestemming te verlenen voor het maken van beeld- en filmmateriaal omtrent de voorstelling. U heeft dan de keuze niet deel te nemen aan de voorstelling indien u of uw kind niet op beeldmateriaal mag worden vastgelegd.
 14. Ondertekening
  • De ondergetekende heeft alvorens dit inschrijfformulier te ondertekenen nauwkeurig kennis genomen van de inhoud en gaat akkoord met de AVG privacy-regeling van Balletstudio van den Ende. Een uitgebreide onderbouwing van de AVG Privacy-regeling is voor leden op te vragen via info@balletstudiovandenende.nl.
 15. Algemene voorwaarden seizoen 2023-2024